Přejít k hlavnímu obsahu

Kde a jak získat vízum pro Ukrajince

Read time: 6 minut
Kde a jak získat vízum pro Ukrajince

Podle průzkumů Českého statistického úřadu z roku 2019 pracovalo v České republice 61,4 % populace v produktivním věku, zatímco mezi pracujícími cizinci byl poměr 13,2 %. Z těchto údajů se odhaduje, že až pětina cizinců pochází z Ukrajiny. Covidová situace značně ztížila zaměstnávání cizinců, a pokračující pandemie doslova postavila na hlavu celý český pracovní trh. Nicméně my jsme optimisté a věříme, že se celá situace vrátí do normálu. Ukrajinci mají několik možností, jak v České republice legálně pracovat.

Jaké je pracovní vízum pro Ukrajince

Naši evropští sousedé mají hned několik možností, jak v tuzemsku legálně pracovat. Mohou tak činit buď na základě krátkodobého víza (do 90 dní), zaměstnanecké karty, nebo modré karty. Všechny uvedené možnosti probereme níže.

Pracovní vízum pro Ukrajince – krátkodobý pobyt

Jedná se o nejjednodušší právní dokument. Vízum pro Ukrajince se uděluje na 90 dnů, přičemž v praxi se setkáváme i s termíny krátkodobé vízum nebo Shengenské pracovní vízum. Aby ukrajinský občan dosáhl na toto vízum musí splnit následující podmínky:

 • Správně vyplněná žádost (formulář)
 • Platné cestovní doklady
 • Fotografie pasového typu
 • Biometrické údaje (otisky prstů)
 • Doklad potvrzující sjednání cestovního zdravotního pojištění
 • Doklady prokazující účel cesty
 • Doklad o zajištění ubytování
 • Doklad o finančních prostředcích
 • Doklad potvrzující záměr opustit území České republiky před skončením platnosti víza (například rezervované zpáteční letenky a podobně)

Pracovní vízum pro Ukrajince - zaměstnanecká karta

V červnu 2014 nahradila zaměstnanecká karta do té doby sloužící zelenou kartu. Cílem bylo zjednodušit administrativu. Pokud tedy cizinec hodlá pobývat na území České republiky déle jak 3 měsíce, a to s cílem zde vykonávat výdělečnou činnost, musí žádat o zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanecká karta umožňuje cizinci svobodně se pohybovat na území České republiky a také zde vykonávat pracovní činnost. Pracovní činnost je však vázána na pozici, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána. Cizinec si nicméně může na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podat žádost o jinou pracovní pozici. V těchto případech úřady většinou souhlas udělují. Zaměstnanecká karta se nejčastěji uděluje na dobu, po kterou má trvat sjednaný pracovně-právní vztah, avšak ne déle než 2 roky v kuse. Povolení lze také pravidelně prodlužovat. 

Podmínky pro získání zaměstnanecké karty

V České republice neexistuje žádná separace, která by opravňovala k získání zaměstnanecké karty jen vysokoškolsky vzdělané cizince, či jinak protěžované osoby. Důležitou podmínkou však je, že je pracovní pozice o níž cizinec žádá, zařazena do takzvané „Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty”. Cizinec tak nejdřív musí mít vytipované pracovní místo, na jehož základě mu bude zaměstnanecká karta udělena.

Žádost o zaměstnaneckou kartu

Obecně platí, že žádost o kartu podává cizinec osobně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Může se jednat o stát, jehož je žadatel občanem, popřípadě stát, kde má žadatel trvalý pobyt. Pakliže již cizinec na našem území legálně pobývá, může podat žádost na vyplněném tiskopisu na pracoviště Ministerstva vnitra České republiky. K podané žádosti dále musí doložit:

 • cestovní pas,
 • doklad o zajištění ubytování v ČR,
 • 2 aktuální fotografie pasového typu,
 • pracovní smlouvu, popřípadě dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí,
 • dokumenty prokazující odbornou kvalifikaci či požadované vzdělání (je-li to k danému zaměstnání nezbytné),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný doklad (předložení na požádání),
 • doklad, jenž potvrzuje splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - předložení na požádání.

České úřady pak mají pro posouzení záležitosti lhůtu 60 dnů, přičemž ve složitých právních případech může tato lhůta činit maximálně 90 dnů.

Pracovní vízum pro Ukrajince - modrá karta

Modrá karta je speciální povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, a to právě za účelem zaměstnání, a má za cíl nalákat vysokoškolsky vzdělané odborníky a specialisty. Toto povolení cizince opravňuje jak k pobytu na území ČR, tak k výkonu výdělečné činnosti.

Kritéria pro získání modré karty:

 • Ukrajinec hodlá pobývat na území České republiky déle jak 3 měsíce,
 • Ukrajinec bude zaměstnán na pracovní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci,
 • Jedná se o pracovní pozici, která může být zároveň dle zákona o zaměstnanosti obsazena cizincem (ne občanem Evropské Unie).

Kdo nárok na vydání modré karty nemá:

 • cizinec, kterému má býti vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • cizinec, který není rodinným příslušníkem občana EU pobývajícího v ČR,
 • cizinec, který není rezidentem jiného členského státu EU, 
 • cizinec, který nepobývá na území ČR na základě zvláštní mezinárodní smlouvy,
 • cizinec, který není na území ČR na základě oprávnění k sezónnímu zaměstnání,
 • cizinec, který není vyslaným zaměstnancem zaměstnavatele z EU,
 • cizinec, který není azylantem či žadatelem o doplňkovou ochranu,
 • cizinec, který není žádajícím o udělení povolení k pobytu z důvodu dočasné ochrany na území ČR.

Jak podat žádost o modrou kartu

Žádost o toto pracovní vízum pro Ukrajince lze podat na zastupitelském úřadě České republiky na Ukrajině. V případě, že již zde cizinec pobývá, a to na základě jiného povolení k pobytu, může být žádost podána i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Žádost se standardně podává na vyplněném tiskopisu (formuláři), a to s následujícími dokumenty:

 • cestovní doklad v originále,
 • 2 fotografie pasového typu,
 • doklad o zajištění ubytování žadatele na území ČR,
 • pracovní smlouva žadatele (smlouva musí obsahovat údaje o hrubé měsíční či roční mzdě, která odpovídá minimálně 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy, smlouva musí být nejméně na dobu 1 roku a na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu),
 • doklady o vzdělání (jako potvrzení o vysoké kvalifikaci),
 • doklad o zdravotním pojištění (pokrývající dobu kdy cizinec vstoupí na území ČR až do dne, kdy bude cizinec zahrnut do veřejného zdravotního pojištění),
 • doklad o zdravotním pojištění (pokrývající dobu kdy cizinec vstoupí na území ČR až do dne, kdy bude cizinec zahrnut do veřejného zdravotního pojištění),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů či obdobný doklad (předložení na požádání),
 • doklad, jenž potvrzuje splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - předložení na požádání.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“