Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Postihy za porušení bezpečnosti práce

Postihy za porušení bezpečnosti práce

Reading time: 4 mins
Postihy za porušení bezpečnosti práce

Pakliže se chystáte podnikat nebo již podnikáte, jednou z oblastí, které se zajisté nevyhnete, je bezpečnost práce. V české legislativě jsou zakotveny právní úpravy, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zkráceně BOZP) ošetřují. Ze zákonů, předpisů a norem vyplývají povinnosti, jež je zaměstnavatel nucen splnit. Týká se to zejména školení BOZP. Při něm jsou zaměstnanci seznámeni s riziky, která jim hrozí v rámci náplně práce, a prevencí proti těmto rizikům. Podrobně o tomto tématu informujeme v článku “Školení BOZP”. Zákon však neukládá pouze povinnost školit zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce, nýbrž také pamatuje na postihy v případech, kdy jsou předpisy porušeny.        

Sankce za porušení bezpečnosti práce

Sankce za porušení bezpečnosti práce mají podobu pokut, přičemž v zákoně jsou definovány konkrétní přestupky, za které můžete tyto tresty dostat. Informace o přestupcích a jejich pokutách vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Může se jednat například o:

  • Pokuty do výše 300 000 Kč. Do této kategorie spadá řada přestupků. Pravděpodobně nejčastějším prohřeškem je konzumace alkoholických nápojů a dalších návykových látek na pracovišti. Zde je zajímavé zmínit, že ačkoliv se Česká republika řadí na čelní místa v konzumaci alkoholu, inspektoráty práce čím dál častěji řeší zaměstnance pod vlivem THC (marihuana). Kromě alkoholu a dalších návykových látek může dostat zaměstnavatel pokutu například za neumožnění odborovým orgánům kontrolovat stav BOZP (jeho rozsah stanovuje § 322 zákoníku práce). 
  • Pokuty do výše 400 000 Kč. Skupina těchto sankcí je zaměřena na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pokuta může být udělena například, když zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu. Zde je nutné klást důraz zejména na formulaci “ve stanoveném rozsahu”, protože zaměstnavatelé obvykle nějakou formu evidence o pracovních úrazech vedou. Dalším častým prohřeškem spadajícím do této kategorie je absence evidence osob, kterým byla uznána nemoc z povolání. Pokutu do výše 400 000 Kč také riskujete v případech, kdy neohlásíte pracovní úraz a nezašlete záznam o této mimořádné události.   
  • Pokuty do výše 1 000 000 Kč. Týká se například ochranných pomůcek. Zaměstnavatel je povinen poskytnou svým zaměstnancům bezplatně takové ochranné pomůcky (OOPP), jaké vyžaduje charakteristika jejich práce. Pakliže se firma zaměřuje na svářečské práce, musí své pracovníky vybavit pracovními oděvy pro svářeče, rukavicemi, pracovní obuví, brýlemi, samozatmívacími kuklami apod. Mezi OOPP se řadí i čistící a dezinfekční prostředky nebo například ochranné nápoje.
  • Pokuty do výše 2 000 000 Kč. Nejvyšší postih hrozí zaměstnavateli, pakliže nedodrží povinnosti při zajišťování BOZP, které jsou stanovené v § 101 103 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel zodpovídá za náklady spojené se zajišťováním BOZP, nesmí tyto náklady přenést na bedra zaměstnance. Sankce se ho dotkne i v případě, kdy nepřijme potřebná opatření proti opakování pracovních úrazů nebo nezajistí-li přijetí opatření, která jsou potřebná pro prevenci rizik.

Nepeněžité sankce

Mimo finančních postihů hrozí zaměstnavateli i nepeněžité sankce. Zde už se jedná o vážná provinění, která řeší soud. Zaměstnavatel riskuje odnětí svobody až na jeden rok v situaci, kdy zapříčiní újmu na zdraví zaměstnance z nedbalosti. Pokud se bude jednat o těžkou újmu na zdraví, zvyšuje se postih na 4 roky. V případě, že takovou újmu způsobí dvěma a více lidem, hrozí zaměstnavateli dokonce 8 let ve vězení. Tyto postihy se týkají jen zaměstnavatelů, kteří nedodrželi předpisy BOZP. Průkazným materiálem je zde mimo jiné správně vedená dokumentace

Kdo může dostat postih

Za dodržování bezpečnosti práce primárně zodpovídá zaměstnavatel. Na něj se také vztahují výše uvedené pokuty. V určitých případech však může být sankcionován i zaměstnanec. Týká se to vedoucích pracovníků a manažerů, kteří jsou v rámci firmy zodpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pakliže nedodrží právní nebo vnitřní předpisy firmy, případně poruší pracovní kázeň, může je zaměstnavatel napomenout či v krajním případě okamžitě rozvázat pracovní smlouvu. V některých situacích se může stát, že bude zaměstnavatel po manažerovi požadovat i částečnou náhradu škody (ať již na zdraví, majetku, nebo pokuty), a to ve výši dané jeho konkrétním zaviněním.

Psali jsme také:

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR