Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Kde a jak získat vízum pro Ukrajince

Kde a jak získat vízum pro Ukrajince

Reading time: 6 mins
Kde a jak získat vízum pro Ukrajince

Podle průzkumů Českého statistického úřadu z roku 2019 pracovalo v České republice 61,4 % populace v produktivním věku, zatímco mezi pracujícími cizinci byl poměr 13,2 %. Z těchto údajů se odhaduje, že až pětina cizinců pochází z Ukrajiny. Covidová situace značně ztížila zaměstnávání cizinců, a pokračující pandemie doslova postavila na hlavu celý český pracovní trh. Nicméně my jsme optimisté a věříme, že se celá situace vrátí do normálu. Ukrajinci mají několik možností, jak v České republice legálně pracovat.

Jaké je pracovní vízum pro Ukrajince

Naši evropští sousedé mají hned několik možností, jak v tuzemsku legálně pracovat. Mohou tak činit buď na základě krátkodobého víza (do 90 dní), zaměstnanecké karty, nebo modré karty. Všechny uvedené možnosti probereme níže.

Pracovní vízum pro Ukrajince – krátkodobý pobyt

Jedná se o nejjednodušší právní dokument. Vízum pro Ukrajince se uděluje na 90 dnů, přičemž v praxi se setkáváme i s termíny krátkodobé vízum nebo Shengenské pracovní vízum. Aby ukrajinský občan dosáhl na toto vízum musí splnit následující podmínky:

 • Správně vyplněná žádost (formulář)
 • Platné cestovní doklady
 • Fotografie pasového typu
 • Biometrické údaje (otisky prstů)
 • Doklad potvrzující sjednání cestovního zdravotního pojištění
 • Doklady prokazující účel cesty
 • Doklad o zajištění ubytování
 • Doklad o finančních prostředcích
 • Doklad potvrzující záměr opustit území České republiky před skončením platnosti víza (například rezervované zpáteční letenky a podobně)

Pracovní vízum pro Ukrajince - zaměstnanecká karta

V červnu 2014 nahradila zaměstnanecká karta do té doby sloužící zelenou kartu. Cílem bylo zjednodušit administrativu. Pokud tedy cizinec hodlá pobývat na území České republiky déle jak 3 měsíce, a to s cílem zde vykonávat výdělečnou činnost, musí žádat o zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanecká karta umožňuje cizinci svobodně se pohybovat na území České republiky a také zde vykonávat pracovní činnost. Pracovní činnost je však vázána na pozici, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána. Cizinec si nicméně může na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podat žádost o jinou pracovní pozici. V těchto případech úřady většinou souhlas udělují. Zaměstnanecká karta se nejčastěji uděluje na dobu, po kterou má trvat sjednaný pracovně-právní vztah, avšak ne déle než 2 roky v kuse. Povolení lze také pravidelně prodlužovat. 

Podmínky pro získání zaměstnanecké karty

V České republice neexistuje žádná separace, která by opravňovala k získání zaměstnanecké karty jen vysokoškolsky vzdělané cizince, či jinak protěžované osoby. Důležitou podmínkou však je, že je pracovní pozice o níž cizinec žádá, zařazena do takzvané „Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty”. Cizinec tak nejdřív musí mít vytipované pracovní místo, na jehož základě mu bude zaměstnanecká karta udělena.

Žádost o zaměstnaneckou kartu

Obecně platí, že žádost o kartu podává cizinec osobně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Může se jednat o stát, jehož je žadatel občanem, popřípadě stát, kde má žadatel trvalý pobyt. Pakliže již cizinec na našem území legálně pobývá, může podat žádost na vyplněném tiskopisu na pracoviště Ministerstva vnitra České republiky. K podané žádosti dále musí doložit:

 • cestovní pas,
 • doklad o zajištění ubytování v ČR,
 • 2 aktuální fotografie pasového typu,
 • pracovní smlouvu, popřípadě dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí,
 • dokumenty prokazující odbornou kvalifikaci či požadované vzdělání (je-li to k danému zaměstnání nezbytné),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný doklad (předložení na požádání),
 • doklad, jenž potvrzuje splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - předložení na požádání.

České úřady pak mají pro posouzení záležitosti lhůtu 60 dnů, přičemž ve složitých právních případech může tato lhůta činit maximálně 90 dnů.

Pracovní vízum pro Ukrajince - modrá karta

Modrá karta je speciální povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, a to právě za účelem zaměstnání, a má za cíl nalákat vysokoškolsky vzdělané odborníky a specialisty. Toto povolení cizince opravňuje jak k pobytu na území ČR, tak k výkonu výdělečné činnosti.

Kritéria pro získání modré karty:

 • Ukrajinec hodlá pobývat na území České republiky déle jak 3 měsíce,
 • Ukrajinec bude zaměstnán na pracovní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci,
 • Jedná se o pracovní pozici, která může být zároveň dle zákona o zaměstnanosti obsazena cizincem (ne občanem Evropské Unie).

Kdo nárok na vydání modré karty nemá:

 • cizinec, kterému má býti vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • cizinec, který není rodinným příslušníkem občana EU pobývajícího v ČR,
 • cizinec, který není rezidentem jiného členského státu EU, 
 • cizinec, který nepobývá na území ČR na základě zvláštní mezinárodní smlouvy,
 • cizinec, který není na území ČR na základě oprávnění k sezónnímu zaměstnání,
 • cizinec, který není vyslaným zaměstnancem zaměstnavatele z EU,
 • cizinec, který není azylantem či žadatelem o doplňkovou ochranu,
 • cizinec, který není žádajícím o udělení povolení k pobytu z důvodu dočasné ochrany na území ČR.

Jak podat žádost o modrou kartu

Žádost o toto pracovní vízum pro Ukrajince lze podat na zastupitelském úřadě České republiky na Ukrajině. V případě, že již zde cizinec pobývá, a to na základě jiného povolení k pobytu, může být žádost podána i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Žádost se standardně podává na vyplněném tiskopisu (formuláři), a to s následujícími dokumenty:

 • cestovní doklad v originále,
 • 2 fotografie pasového typu,
 • doklad o zajištění ubytování žadatele na území ČR,
 • pracovní smlouva žadatele (smlouva musí obsahovat údaje o hrubé měsíční či roční mzdě, která odpovídá minimálně 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy, smlouva musí být nejméně na dobu 1 roku a na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu),
 • doklady o vzdělání (jako potvrzení o vysoké kvalifikaci),
 • doklad o zdravotním pojištění (pokrývající dobu kdy cizinec vstoupí na území ČR až do dne, kdy bude cizinec zahrnut do veřejného zdravotního pojištění),
 • doklad o zdravotním pojištění (pokrývající dobu kdy cizinec vstoupí na území ČR až do dne, kdy bude cizinec zahrnut do veřejného zdravotního pojištění),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů či obdobný doklad (předložení na požádání),
 • doklad, jenž potvrzuje splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - předložení na požádání.

Psali jsme také:

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR