Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Read time: 5 minut
Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Etický kodex má společnost Europa Workintense spol. s r.o. (dále jen EW) zpracován jako jeden ze svých standardů, ale není obecně závazným právním předpisem, ani nenahrazuje vnitřní předpisy společnosti.

Společnost EW přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupu k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti a očekává od svých obchodních partnerů stejný přístup.

 • Respektování zákonů dané země
 • Úcta a důvěra vůči nadřízeným i kolegům
 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi
 • Závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím
 • Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti
 • Vztah k zaměstnancům

V oblasti obchodu:

 • v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu;
 • svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti;
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy;
 • EW vystupuje vůči své konkurenci v oboru čestně, ale rázně, nepoškozuje pověst konkurence ani jejich představitelů.

EW požaduje v případě zprostředkování práce do České republiky zahraničním subjektem dodržování sjednaných cenových podmínek. Nedodržení sjednaných podmínek a překročení sjednaných cen, či neoprávněné účtování vede k okamžitému ukončení spolupráce se všemi právními a morálními důsledky pro Zprostředkovatele.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky:

 • považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí jak u svých organizací, tak i u obchodních partnerů;
 • vytvářet image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání;
 • důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;
 • považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.

Ve vztahu k obchodním partnerům:

 • zacházet spravedlivě se všemi obchodními partnery, pěstovat s nimi dobré vztahy a respektovat jejich práva;
 • při obchodním styku důsledně aplikovat principy korektnosti, otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti;
 • striktně respektuje všechny zákony, tradice a kulturu zemí a destinací, ve kterých realizuje své podnikatelské záměry;
 • dbát aby nabízené a realizované služby klientům byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly parametrům a požadavkům obsažených v národních a mezinárodních normách nebo předpisech;
 • dbá důsledného plnění svých povinností vyplývajících z realizovaných služeb ve stanovených nebo dohodnutých termínech;
 • veškeré informace obchodních partnerů považuje společnost (EW) za důvěrné.

Ve vztahu k zaměstnancům:

 • dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;
 • dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům;
 • podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;
 • vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti;
 • vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a řádné využívání stanovené pracovní doby;
 • vyžaduje, aby zaměstnanci ve vztahu k majetku společnosti řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele;
 • aby informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny;
 • pro řešení případných pracovních sporů mezi společností a zaměstnanci se přednostně používá vyjednávací procedura.

Dodržování norem a pravidla pro zaměstnance:

 • společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců;
 • veškeré podněty přijímá výkonná ředitelka společnosti jakoukoliv formou komunikace, která také informuje podávající osobu o způsobu vyřízení jejího podnětu;
 • výkonná ředitelka pravidelně informuje vedení společnosti a představenstvo o dodržování principů etického kodexu v rámci společnosti;
 • na návrh výkonné ředitelky projedná představenstvo společnosti jakékoliv sdělení a v případě potřeby přijme nápravná opatření;
 • podnět, který zaměstnanec podá a je přijat, je považován ze strany společnosti za důvěrnou informaci a bez souhlasu podávající osoby není postoupena dále;
 • společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět v souladu s tímto etickým kodexem.

V oblasti protikorupčních opatření:

 • aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;
 • poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;
 • uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.

Doručování podnětů:

 • Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály společnosti nebo prostřednictvím webových, nebo prostřednictvím poštovního doručovatele.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“