Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Read time: 5 minut
Pravidla chování etického kodexu společnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Etický kodex má společnost Europa Workintense spol. s r.o. (dále jen EW) zpracován jako jeden ze svých standardů, ale není obecně závazným právním předpisem, ani nenahrazuje vnitřní předpisy společnosti.

Společnost EW přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupu k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti a očekává od svých obchodních partnerů stejný přístup.

 • Respektování zákonů dané země
 • Úcta a důvěra vůči nadřízeným i kolegům
 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi
 • Závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím
 • Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti
 • Vztah k zaměstnancům

V oblasti obchodu:

 • v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu;
 • svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti;
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy;
 • EW vystupuje vůči své konkurenci v oboru čestně, ale rázně, nepoškozuje pověst konkurence ani jejich představitelů.

EW požaduje v případě zprostředkování práce do České republiky zahraničním subjektem dodržování sjednaných cenových podmínek. Nedodržení sjednaných podmínek a překročení sjednaných cen, či neoprávněné účtování vede k okamžitému ukončení spolupráce se všemi právními a morálními důsledky pro Zprostředkovatele.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky:

 • považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí jak u svých organizací, tak i u obchodních partnerů;
 • vytvářet image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání;
 • důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;
 • považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.

Ve vztahu k obchodním partnerům:

 • zacházet spravedlivě se všemi obchodními partnery, pěstovat s nimi dobré vztahy a respektovat jejich práva;
 • při obchodním styku důsledně aplikovat principy korektnosti, otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti;
 • striktně respektuje všechny zákony, tradice a kulturu zemí a destinací, ve kterých realizuje své podnikatelské záměry;
 • dbát aby nabízené a realizované služby klientům byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly parametrům a požadavkům obsažených v národních a mezinárodních normách nebo předpisech;
 • dbá důsledného plnění svých povinností vyplývajících z realizovaných služeb ve stanovených nebo dohodnutých termínech;
 • veškeré informace obchodních partnerů považuje společnost (EW) za důvěrné.

Ve vztahu k zaměstnancům:

 • dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;
 • dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům;
 • podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;
 • vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti;
 • vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a řádné využívání stanovené pracovní doby;
 • vyžaduje, aby zaměstnanci ve vztahu k majetku společnosti řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele;
 • aby informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny;
 • pro řešení případných pracovních sporů mezi společností a zaměstnanci se přednostně používá vyjednávací procedura.

Dodržování norem a pravidla pro zaměstnance:

 • společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců;
 • veškeré podněty přijímá výkonná ředitelka společnosti jakoukoliv formou komunikace, která také informuje podávající osobu o způsobu vyřízení jejího podnětu;
 • výkonná ředitelka pravidelně informuje vedení společnosti a představenstvo o dodržování principů etického kodexu v rámci společnosti;
 • na návrh výkonné ředitelky projedná představenstvo společnosti jakékoliv sdělení a v případě potřeby přijme nápravná opatření;
 • podnět, který zaměstnanec podá a je přijat, je považován ze strany společnosti za důvěrnou informaci a bez souhlasu podávající osoby není postoupena dále;
 • společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět v souladu s tímto etickým kodexem.

V oblasti protikorupčních opatření:

 • aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;
 • poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;
 • uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.

Doručování podnětů:

 • Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály společnosti nebo prostřednictvím webových, nebo prostřednictvím poštovního doručovatele.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.