Přejít k hlavnímu obsahu

Postihy za porušení bezpečnosti práce

Read time: 5 minut
Postihy za porušení bezpečnosti práce

Pakliže se chystáte podnikat nebo již podnikáte, jednou z oblastí, které se zajisté nevyhnete, je bezpečnost práce. V české legislativě jsou zakotveny právní úpravy, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zkráceně BOZP) ošetřují. Ze zákonů, předpisů a norem vyplývají povinnosti, jež je zaměstnavatel nucen splnit. Týká se to zejména školení BOZP. Při něm jsou zaměstnanci seznámeni s riziky, která jim hrozí v rámci náplně práce, a prevencí proti těmto rizikům. Podrobně o tomto tématu informujeme v článku “Školení BOZP”. Zákon však neukládá pouze povinnost školit zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce, nýbrž také pamatuje na postihy v případech, kdy jsou předpisy porušeny.        

Sankce za porušení bezpečnosti práce

Sankce za porušení bezpečnosti práce mají podobu pokut, přičemž v zákoně jsou definovány konkrétní přestupky, za které můžete tyto tresty dostat. Informace o přestupcích a jejich pokutách vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Může se jednat například o:

  • Pokuty do výše 300 000 Kč. Do této kategorie spadá řada přestupků. Pravděpodobně nejčastějším prohřeškem je konzumace alkoholických nápojů a dalších návykových látek na pracovišti. Zde je zajímavé zmínit, že ačkoliv se Česká republika řadí na čelní místa v konzumaci alkoholu, inspektoráty práce čím dál častěji řeší zaměstnance pod vlivem THC (marihuana). Kromě alkoholu a dalších návykových látek může dostat zaměstnavatel pokutu například za neumožnění odborovým orgánům kontrolovat stav BOZP (jeho rozsah stanovuje § 322 zákoníku práce). 
  • Pokuty do výše 400 000 Kč. Skupina těchto sankcí je zaměřena na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pokuta může být udělena například, když zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu. Zde je nutné klást důraz zejména na formulaci “ve stanoveném rozsahu”, protože zaměstnavatelé obvykle nějakou formu evidence o pracovních úrazech vedou. Dalším častým prohřeškem spadajícím do této kategorie je absence evidence osob, kterým byla uznána nemoc z povolání. Pokutu do výše 400 000 Kč také riskujete v případech, kdy neohlásíte pracovní úraz a nezašlete záznam o této mimořádné události.   
  • Pokuty do výše 1 000 000 Kč. Týká se například ochranných pomůcek. Zaměstnavatel je povinen poskytnou svým zaměstnancům bezplatně takové ochranné pomůcky (OOPP), jaké vyžaduje charakteristika jejich práce. Pakliže se firma zaměřuje na svářečské práce, musí své pracovníky vybavit pracovními oděvy pro svářeče, rukavicemi, pracovní obuví, brýlemi, samozatmívacími kuklami apod. Mezi OOPP se řadí i čistící a dezinfekční prostředky nebo například ochranné nápoje.
  • Pokuty do výše 2 000 000 Kč. Nejvyšší postih hrozí zaměstnavateli, pakliže nedodrží povinnosti při zajišťování BOZP, které jsou stanovené v § 101 103 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel zodpovídá za náklady spojené se zajišťováním BOZP, nesmí tyto náklady přenést na bedra zaměstnance. Sankce se ho dotkne i v případě, kdy nepřijme potřebná opatření proti opakování pracovních úrazů nebo nezajistí-li přijetí opatření, která jsou potřebná pro prevenci rizik.

Nepeněžité sankce

Mimo finančních postihů hrozí zaměstnavateli i nepeněžité sankce. Zde už se jedná o vážná provinění, která řeší soud. Zaměstnavatel riskuje odnětí svobody až na jeden rok v situaci, kdy zapříčiní újmu na zdraví zaměstnance z nedbalosti. Pokud se bude jednat o těžkou újmu na zdraví, zvyšuje se postih na 4 roky. V případě, že takovou újmu způsobí dvěma a více lidem, hrozí zaměstnavateli dokonce 8 let ve vězení. Tyto postihy se týkají jen zaměstnavatelů, kteří nedodrželi předpisy BOZP. Průkazným materiálem je zde mimo jiné správně vedená dokumentace

Kdo může dostat postih

Za dodržování bezpečnosti práce primárně zodpovídá zaměstnavatel. Na něj se také vztahují výše uvedené pokuty. V určitých případech však může být sankcionován i zaměstnanec. Týká se to vedoucích pracovníků a manažerů, kteří jsou v rámci firmy zodpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pakliže nedodrží právní nebo vnitřní předpisy firmy, případně poruší pracovní kázeň, může je zaměstnavatel napomenout či v krajním případě okamžitě rozvázat pracovní smlouvu. V některých situacích se může stát, že bude zaměstnavatel po manažerovi požadovat i částečnou náhradu škody (ať již na zdraví, majetku, nebo pokuty), a to ve výši dané jeho konkrétním zaviněním.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“