Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Produktivita práce je cíl k úspěšnému podnikání

Produktivita práce je cíl k úspěšnému podnikání

Reading time: 5 mins

Každá společnost podniká za účelem zisku. Proto společnosti neustále hledají způsoby, jak osekat náklady a zvýšit příjmy. Jedním z klíčových parametrů je pak produktivita práce. Ta se dá měřit v rámci organizace jako celku nebo se dá přepočítat na jednoho zaměstnance. Nejobecnější ekonomická definice praví, že se jedná o poměr výstupu ke vstupu. Vstup i výstup je potom definován veličinami, které se zvolí podle potřeby.

Proč sledovat produktivitu práce

Analýzy i praktické zkušenosti prokazují, že pro schopnost společnosti naplňovat svou strategii je důležité soustavně sledovat vývoj jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů, takzvaný personální controlling. Do této oblasti spadá i monitorování produktivity práce. Jedná se o jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti podniku. Jen když bude firma vědět, kde má slabá místa, může na těchto oblastech zapracovat. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že produktivita práce tuzemských společností dosahuje jen zhruba dvou třetin průměru zemí Evropské unie. 

Jak zjistit produktivitu

Obecně se dá říci, že produktivita práce je určena podílem výstupů a vstupů. V praxi se tento ukazatel definuje jako účetní přidaná hodnota (tedy jako suma výkonů) na jednoho zaměstnance. Vzoreček by tedy vypadal následovně:

příjmy - (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)

průměrný počet zaměstnanců

Uvedený vzorec má svá omezení, neboť jej nelze použít u všech kategorií zaměstnanců. Je vhodný zejména pro výrobní pracovníky, naopak pro IT a kreativní profese se příliš nehodí. Na rozdíl od některých jiných ukazatelů výkonu podniku lze vysledovat změnu produktivity práce napříč organizací, v jednotlivých odděleních, u jednotlivých pracovníků apod.

Ukazatele produktivity práce

 • Tržby na pracovníka = tržby / počet pracovníků
 • Tržby na jednotku mezd = tržby / vyplacené mzdy
 • Výkony na pracovníka = výkony / počet pracovníků
 • Cash flow na pracovníka = cash flow / počet pracovníků
 • Produktivita práce hodinová = objem produkce / počet odpracovaných hodin
 • Produktivita práce denní = objem produkce / odpracované dny
 • Produktivita práce roční = objem produkce / počet zaměstnanců

Faktory ovlivňující produktivitu práce

 • Kvalifikovanost pracovníků. Vzdělání a zkušenosti pracovníka zvyšují i jeho produktivitu práce.
 • Organizace řízení. Například zlepšení využití pracovní doby, směnný provoz atd. může zvýšit produktivitu práce celé firmy.
 • Přírodní a klimatické podmínky. Ve změněných klimatických podmínkách bude produktivita práce zaměstnanců nižší než v podmínkách běžných. 
 • Motivace pracovníků. Čím je zaměstnanec více motivovaný (seberealizací, hmotnou zainteresovaností na objemech výroby apod.), tím má i vyšší produktivitu práce.
 • Technologie. Čím lepší a novější technologie zaměstnanci používají, tím budou mít vyšší produktivitu práce. Modernější technologie jim umožní pracovat rychleji nebo kvalitněji, tedy s menším podílem zmetkovosti. 

Jak se zvyšuje produktivita práce

Ke zvýšení produktivity existuje několik přístupů, přičemž některé si níže ukážeme. Jedná se například o:

 • Vyšší ceny (vyšší přidaná hodnota). Zvýší-li se ceny výrobků, zvýší se i přidaná hodnota, ale pouze v případě, že se tím nesníží objem prodaných výrobků.
 • Vyšší tržby (větší objem prodaných výrobků). Vyšších tržeb můžeme dosáhnout určitým zvýšením objemu prodaných výrobků, za např. nižší ceny, nebo když provedeme určitou inovaci, kterou výrobek odlišíme od konkurence a uděláme jej žádanější.
 • Vyšší objem výroby. Zvětšení objemu výroby může nastat zvýšením výrobní kapacity (nákup nových zařízení, přijmutí nových pracovníků, přeškolení stávajících pracovníků, atd.). Je nutno, aby objem výroby, tržby a cena výrobku byly v souladu, aby nedocházelo například k nedostatku výrobků při zvýšeném objemu prodaných výrobků, nebo naopak aby při zvýšené ceně nezůstávaly výrobky na skladě.  
 • Vyšší Cash Flow. CF zvýšíme pomocí efektivního využití vztahu mezi objemem výroby a cenou výrobků a služeb. Případně můžeme optimalizovat zásoby, zkrátit dobu splatnosti odběratelům a snažit se prodloužit dobu splatnosti u dodavatelů, snižovat režijní náklady a platbu za ně, a tak dále.
 • Vyšší výkony. Opět se jedná o zvýšení objemu výroby, tedy o zvýšení objemu prodaných výrobků. Firma může zvýšit výkony snížením výkonové spotřeby, například pomocí určitých inovací nebo užitím nových technologií.
 • Nižší náklady.

              - Materiál. Najít co nejlepší poměr mezi cenou materiálu a jeho kvalitou, náklady na jeho dopravu a případné skladování.

              - Energie. Energie tvoří velkou položku nákladů, proto se firmy snaží mít co nejvýhodnějšího dodavatele, nemít zbytečně zapnuté stroje a tak dále. 

              - Mzdy. Mzdové náklady se snižují velmi obtížně, přičemž platí, že  zaměstnanci reagují na snižování velmi negativně. U výrobních pracovníků se toto příliš nedoporučuje, ale možnosti snižování bývají u managementu, který bývá přeplacený. Další možností snížení mzdových nákladů je propouštění, což se opět negativně promítne v produktivitě pracovníků.

              - Služby. Nakupované služby, jejich cena a kvalita výrazně zasahují do nákladů. V případech, kdy společnost využívá outsourcing je důležité, aby si zkontrolovala, zda je pro ně opravdu výhodnější činnost outsourcovat, nebo zda by si ji sami zajistili za stejné nebo nižší  náklady. K tomu slouží kontrola. 

              - Skladování. Při tomto způsobu se firmy snaží dobu uskladnění materiálu před výrobou a také skladování hotových výrobků, či náhradních dílů zkrátit na minimum.

Psali jsme také:

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR