Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Reading time: 5 mins
Stáž jako první krok k novému zaměstnání

Pojem “stáž” vychází z francouzského slova “stage” a dá se překládat jako zkušební doba nebo školení. Samotný výraz stage zase pochází z francouzského výrazu “etage”, označení pro pobyt. Prapůvodně se tak jako stážisti oslovovali studenti středních a vysokých škol na školicím pobytu. Postupem času odpadla podmínka na stáže dojíždět, a proto se jako stážisté označují i studenti, kteří mají školící programy ve svém rodném městě. Oproti zvykům z minulosti jsou dnešní stáže zaměřené také na humanitní obory, které své využití v praxi nemají. Stáže se často konaly v cizích zemích a k jejich financování sloužily státní dotované programy. 

Co je to konkrétně ta stáž?

Stáž je určena studentům a absolventům vysokých škol za cílem poskytnout jim návyky, které se jim budou hodit v dalším pracovním životě. Konkrétně se jedná například o získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Výhodou stáže je, že studentům poskytne možnost vyzkoušet si první zaměstnání a otestovat si své schopnosti. Stážisté také získají nové znalosti a dovednosti a samotná stáž pak slouží jako vodítko, kam se budou stážistovi pracovní kroky dále ubírat. Na rozdíl od brigád nejsou obvykle nijak honorované a mají pouze pomoci studentovi v rozhodování, jakým směrem se dál bude jeho pracovní kariéra vyvíjet.

Kdo to je stážista

Pod pojmem stážista se rozumí absolvent vysokých škol, který v rámci stáže projde několika oblastmi firmy. Důležité je, aby stážista prošel v rámci firmy co nejvíce oddělení a získal tak reálný obrázek o tom, jak daná společnost funguje. Během své stáže si také vybuduje svou první síť kontaktů a získá první zkušenosti. Stážisté se vyplatí i firmám. Mohou si sami “vychovat” zaměstnance, který bude detailně obeznámen s interními procesy.

Jak stáž funguje v praxi

Pro lepší orientaci jsme uvedli příklad postupu stáže a rozdělili ho do 9 základních skupin. Příklad se týká Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické.

 1. Výběrové řízení. V této fázi je míč na straně fakulty. Ta v pravidelných intervalech vypisuje výběrová řízení po celém světě a studenti je sledují přes web fakulty. Pakliže si student z nabídky nevybral, ale přišel s vlastní praxí, záleží na proděkanovi pro pedagogiku, zda stáž schválí. Roli zde mimo jiné hraje výpis pracovní pozice (job description) potvrzené firmou a rozsah pracovní doby včetně délky stáže.
 2. Garant. Pakliže jste prošli prvním kolem a stáž je schválená, musí Vám fakulta přiřadit vhodného garanta. Ten se rekrutuje z řad akademických pracovníků fakulty. Garant je taková studentova dobrá duše, po celou dobu stáže s ním spolupracuje, a je to právě garant, u kterého bude student psát a následně obhajovat písemný projekt ze stáže. Student má při výběru garanta poradní hlas, ale hlavní slovo má proděkan pro pedagogickou činnost. 
 3. Podepsání smluv. Obvykle se podepisují smlouvy ve třech provedeních. Každá smlouva je originál a liší se podle typu stáže. S výjimkou stáží v CzechTrade a CzechInvest podepisuje fakulta smlouvy jako poslední. Výjimku tvoří stáže na ambasádách, kdy se třístranná smlouva častěji nahrazuje oficiálním potvrzením ambasády nebo MZV o schválení stáže.
 4. Stáž je evidována fakultou. Po splnění všech formalit a podepsání smlouvy fakulta eviduje stáž ve svém elektronickém systému, v případech zahraničních stáží v systému InSIS. V této fázi již nemusíte nic dokládat, pouze fakulta Vám na začátku daného semestru zapíše předmět stáže a vyplacenou finanční podporu.
 5. Při zahájení semestru, kdy Vám byla přiznaná stáž, škola pouze zapíše stáž do informačního systému InSIS. Zde je důležité vycházet z toho, že předměty stáží nelze registrovat, ani si je nemůžete sami zapsat. Na druhou stranu Vám fakulta odstraní ze zápisu všechny ostatní předměty (u vybraných typů stáží).
 6. Vyplácení finanční podpory. Asi nejpříjemnější část celé stáže. Studenti se podpory dočkají nejdříve na začátku měsíce následujícím po zahájení stáže. Zde je však nutné zdůraznit, že se nejedná o nárokovou část. Výši stipendia určí stipendijní vyhláška a také stav studentova prospěchu. Student nemusí o stipendium žádat, je ale nutné, aby včas poskytl studijní referentce číslo svého bankovního konta.  
 7. Písemný projekt. Studenti se nejezdí na stáž rekreovat, to je obecně známý fakt. Je nutné, aby v průběhu stáže samostatně vypracovali písemný projekt, jehož obhajoba je podmínkou splnění předmětu. V ideálním případě si student ještě před odjezdem na stáž zvolí téma své práce za podpory garanta a dle jeho připomínek pak celou práci zpracuje. S garantem si také dohodne termín odevzdání práce do InSIS.
 8. Pracovní hodnocení studenta. U osmého bodu se tak trochu láme chléb. Společnost, kde jste stáži vykonávali, Vám vyplní Pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxi. Slouží k tomu speciální formulář, který obdržíte na fakultě. Hodnocení Vám bude předáno v zalepené obálce. Společnost bude mimo jiné hodnotit Váš přístup k práci a samotné hodnocení má podstatný vliv na hodnocení celé stáže. Zalepenou obálku pak předáte při obhajobě garantovi praxe.
 9. Obhajoba projektu. Nastal konec stáže a studenti se vrací zpátky do školy. Čeká je nejdůležitější část celé stáže, totiž samotná obhajoba projektu. Při ní jsou obvykle účastní Váš garant a další akademický pracovník. Studenti by po návratu ze stáže měli být schopni obhájit svůj projekt. Po obhajobě je jim do InSIS vložena známka, která odráží výkon na stáži i zpracování odborného projektu.

Psali jsme také:

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR