Prezentace Europa Workintense
You are here:
  1. Domů
  2. / O nás
  3. / Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Úřad práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, rozhodl takto:

Podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti

se vydává

právnické osobě: Europa Workintense spol. s r.o., IČ: 649 42 457, se sídlem: Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení).

Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.